Według kodeksu pracy są różne metody rozwiązania umowy o pracy. Porozumienie stron jest jedną z nich. W odróżnieniu do innych metod rozwiązania umowy o pracę, porozumienie reguluje wyłącznie jeden artykuł. Artykuł ten mówi zaledwie, że umowę o pracę można rozwiązać między innymi za porozumieniem stron. Żadne inne przepisy prawa pracy nie uściślają rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Z tego względu metoda ta rozwiązania umowy o pracę jest bardzo korzystna przede wszystkim dla pracodawcy. Ażeby rozwiązać umowę za porozumieniem stron wystarczy aby pracodawca i pracownik wyrazili na to zgodę i podpisali porozumienie. Nawet forma zawarcia porozumienia nie jest określona przez kodeks pracy, dzięki czemu może być ono zawarte nawet w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Nie ma obowiązku wskazywania przyczyny rozwiązywania umowy. Również brzmienie porozumienia nie jest określone przepisami. Jednak w niektórych sytuacjach podanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę może być bardzo korzystne dla pracownika. Przykładem może być otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, którego wymogiem otrzymania jest wykazanie, że przyczyną zawarcia porozumienia było zmniejszenie zatrudnienia przez pracodawcę, upadłość firmy, jej likwidacja lub przeprowadzka pracownika.

Jeżeli w treści porozumienia nie zostanie wskazana data rozwiązania umowy, w takim przypadku zostanie ona rozwiązana w dniu parafowania porozumienia.

Trzeba pamiętać, że natychmiastowe rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie może zostać unieważnione. Podpisanie porozumienia jest jednoznaczne ze zgodą pracownika i pozbawia go niektórych przywilejów, jakie posiada w przypadku innych sposobów rozwiązywania umowy o pracę.

Zgodnie z art. 82-87 kodeksu cywilnego strona składająca oświadczenie woli (np. zawarcie porozumienia) może uchylić się od jego skutków prawnych, jeżeli zostało ono złożone dla pozoru, pod wpływem błędu, groźby bezprawnej lub w stanie wyłączającym świadomość lub swobodne wyrażenie woli. Jednak możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ma swoje granice czasowe. Wówczas gdy zostało złożone pod wpływem błędu, czas do uchylenia kończy się z upływem roku od jego wykrycia, a w przypadku groźby z upływem roku od momentu, gdy minął stan obawy składającego oświadczenie.