Notariusz to prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych. Jego rolą jest nadzór dokonywanych czynności prawnych w celu zapewnienia zgodności treści tych czynności z systemem obowiązującego prawa oraz wolą stron. Ma on obowiązek dbać o zgodne interesy obu stron dokonywanej czynności. W związku z tym, forma notarialna jest najlepiej chronioną przez prawo formą dokonywania czynności prawnych i przeważnie jest obowiązkowa przy dokonywaniu czynności o szczególnej doniosłości prawnej np. przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości. Jeśli jest Ci potrzebny doświadczony notariusz Warszawa jest miastem, w którym nietrudno o dobrą kancelarię notarialną.
Oprócz sporządzania aktów notarialnych, notariusz może sporządzać poświadczenia np. własnoręczności podpisu lub zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Ponadto do czynności notarialnych należy sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów czy składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.