Ekonomia posługuje się pojęciem rynku na określenie całokształtu transakcji kupna i sprzedaży, oraz warunków w jakich te transakcje przebiegają. Możemy wyróżnić kilka modeli rynkowych, które funkcjonują w obecnych czasach. Są to: konkurencja doskonała, oligopol, konkurencja monopolistyczna i wreszcie monopol. Trzy ostatnie modele określane są jako przykłady rynków niedoskonałych. Omówmy pokrótce każdy z tych modeli. Konkurencja doskonała charakteryzuje się dużą liczbą konsumentów i przedsiębiorców, a także heterogenicznymi produktami. Cena jest tu kreowana przez rynek i nikt nie ma na nią wpływu. W przypadku oligopolu, na rynku działa tylko kilka przedsiębiorstw, które oferują produkt homogeniczny i przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na cenę oferowanych przez siebie dóbr i usług. W przypadku konkurencji monopolistycznej, występuje duża liczba przedsiębiorców, oferujących zróżnicowane produkty i mających umiarkowany wpływ na cenę. W monopolu występuje tylko jeden przedsiębiorca, który samodzielnie ustala cenę.