Konkurs fotograficzny a prawo autorskie

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie dyskusja na jednym z for na portalu goldenline.pl, w którym zadane zostało pytanie o stosowany w regulaminach wielu konkursów fotograficznych zapis, na podstawie którego:

„poprzez nadesłanie fotografii uczestnik konkursu przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych fotografii na wszystkich polach eksploatacji”

htttp://www.goldenline.pl/forum/653590/regulaminy-konkursow-a-autorskie-prawa-majatkowe

Forma umowy o przeniesienia autorskich praw majątkowych.

„Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Ten przepis ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest według mnie najlepszym komentarzem do cytowanego zapisu w regulaminie konkursu. Czy w każdym jednak wypadku postanowienia regulaminu dotyczące przejścia prawa autorskich do nadesłanych zdjęć będą nieważne? W przypadku konkursów internetowych, w których akceptacja regulaminu następuje w trybie podobnym jak umowy licencyjne typu click-wrap, czyli poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę oznaczające jego akceptację, wymóg firmy pisemnej nie jest spełniony. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku konkursów w których regulamin dostarczony jest fizycznie uczestnikowi, a ten składa podpis na jego egzemplarzu, albo na odrębnej umowie (zdaję sobie sprawę z tego, że jest to praktyka raczej rzadko spotykana, ale warto ją rozważyć.) W takim wypadku wymóg formy pisemnej określony w art. 53 ustawy zostaje spełniony.

Pola eksploatacji

W kwestii konieczności opisania pól eksploatacji, których dotyczy przeniesienie praw autorskich pisałem w jednym z poprzednich wpisów.

Przypomnę jednak, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.”

Określenie „na wszystkich polach eksploatacji” jakie często pojawia się w regulaminach konkursów nie spełnia moim zdaniem warunku wyraźnego wymienienia pola eksploatacji.

Regulaminy- ważne czy nie?

Regulaminy konkursów fotograficznych stosowane są na podstawie art. 384 § 1 kodeksu cywilnego (podobnie jak regulaminy operatorów telefonii komórkowej, ogólne warunki umów w bankach i zakładach ubezpieczeń itp.). Jako ogólne warunki umów mogą tworzyć stosunek zobowiązaniowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, co do tego nie ma wątpliwości. Regulaminu muszą jednak być zgodne z przepisami prawa, w tym prawa autorskiego. Swoboda organizatora w ustalaniu warunków konkursu nie jest więc nieograniczona.

O ile zapisy w regulaminach, przewidujące przeniesienie na organizatora pełni autorskich praw majątkowych wraz z przesłaniem fotografii są w mojej opinii nieważne, o tyle mogą w nim znaleźć się inne zapisy dotyczące praw autorskich. Mogą one np. przewidywać udzielenie organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej wraz z przesłaniem zdjęć. Licencja niewyłączna może być bowiem udzielona w jakiejkolwiek formie, nie musi to być forma pisemna jak przy przeniesieniu autorskich prawa majątkowych oraz licencji wyłącznej. Także jednak w tym wypadku określone muszą być dokładnie pola eksploatacji fotografii, na których uczestnik udziela licencji.

Jest to oczywiście tylko jeden z wielu problemów prawnych związanych z regulaminami konkursów fotograficznych. Jeśli ktoś z Was spotkał się z innymi, budzącymi wątpliwości zapisami w regulaminach piszcie do nas, postaramy się znaleźć odpowiedź na Wasze pytania.