Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335) nakłada na pracodawców obowiązek tworzenia funduszu socjalnego, jeżeli liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat wynosi więcej niż 20.

Ustawa ta określa zasady tworzenia funduszu socjalnego, osoby, do których skierowany jest fundusz, wskazuje sposób wydatkowania i nakaz tworzenia wewnętrznego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

To właśnie regulamin funduszu socjalnego szczegółowo określa sposób wydatkowania środków w danej firmie. Powinien on określać kryteria socjalne, które brane są pod uwagę przy opiniowaniu danego wniosku i sposób przyznawania świadczeń. W regulaminie tym nie mogą znaleźć się zapisy niezgodne z ustawą. Do najczęstszych błędów pojawiających się w regulaminach zaliczyć można błędne wydatkowanie środków. Ustawodawca pozwala finansować ze środków ZFŚS zapomogi socjalne, zarówno te pieniężne, jak i rzeczowe, dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika lub samego pracownika, potocznie nazywane, jako wczasy pod gruszą, pożyczki przeznaczane na cele mieszkaniowe czy świadczenia o charakterze sportowo – rekreacyjnym tj. bilety do kina czy teatru, karnety wstępu na basen, siłownie i fitness i inne mieszczące się w tym zakresie. Niedozwolone jest finansowanie edukacji pracowników, przyznawanie premii, opłacanie prywatnej opieki medycznej. Innym często spotykanym błędem jest przyznawanie świadczeń na podstawie nieprawidłowych kryteriów. Ustawa o ZFŚS jako właściwe uznaje tylko kryteria socjalne, a więc te, które związane są z ciężką sytuacją rodzinną pracownika, z jego sytuacją materialną lub związane ze zdrowiem pracownika lub członka jego najbliższej rodziny.

W związku z powyższym nie można przyznawać świadczeń socjalnych na podstawie oceny pracy pracownika czy stażu jego pracy. Aby prawidłowo ocenić sytuację socjalną danego pracownika, pracodawca ma prawo żądać udokumentowania dochodów na członka rodziny i ogólnej sytuacji. Najczęściej pracodawcy żądają zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczeń lekarskich, potwierdzeń miesięcznych wydatków, potwierdzeń zadłużeń i innych niezbędnych do właściwej oceny sytuacji. Zestawienie wymaganych dokumentów, na podstawie, których pracodawca dokonuje decyzji zapisane powinno być w regulaminie funduszu socjalnego.

Aby fundusz socjalny prowadzony był w sposób prawidłowy, pracodawcy często powołują do życia tak zwane Komisje Socjalne, które są dla pracodawcy przede wszystkim wsparcie merytorycznym, jak i administracyjno – organizacyjnym. Warto zapamiętać, że instytucja Komisji Socjalnej nie jest uregulowana żadną ustawą czy rozporządzeniem, a więc nie ma ona prawa ostatecznego decydowania o ZFŚS, może jedynie proponować pracodawcy rozwiązania. W związku z tym, że Komisja Socjalna ma wgląd w dokumentację socjalną pracowników, każdy pracodawca powinien zadbać, aby osoby te cieszyły się zaufaniem pozostałych pracowników i potrafiły zachować dyskrecję zdjęcia 18+.